Цел на сайта. Какво представлява Фитопланктона?

В уеб сайта чрез снимки и кратки описания е представен тайнственият и невидим свят на Черноморските микроскопични водорасли. Живеещите в Черно море микроводорасли са представени подредени в Класове, Разреди, Семейства, Родове и Видове и могат да послужат както за целта на научните изследвания, така и за да обогатяват знанията и представите за скритата красота и биоразнообразие на живите организми в нашето море.


Фитопланктонът (от старогръцки φυτόν (phyton)- растение, и πλαγκτός (planktos) - блуждаещи) представлява разнообразна група от автотрофни, миксотрофни, хетеротрофни, прокариотни или еукариотни микроводорасли от различни таксономични отдели, които живеят суспендирани  в близост до водната повърхност (в Черно море по-голяма част основно в слоя 0 - 25 m, но се срещат и в цялата дълбочина на еуфотичната зона), където интензитета на светлината е достатъчен за техните жизнени функции. Той е автотрофния компонент на планктонното съобщество и неговия качествен и количествен състав дават ценна информация за трофичното състояние, биологичното разнообразие и първичната продуктивност на морските екосистеми.

Фитопланктоните клетки са много малки (обикновенно 3-50 микрометра) и невидими за  човешкото око  (без да бъде използвано специално устройство (микроскоп). Разделителната способност на човешкото око е 100 μm, колкото е дебелината на един косъм) но при струпване на по-големи количества от тях – водните басейни, най-често в близост до брега, се оцветяват в най-разнообразни цветове – червено, кафяво, зелено, жълто, бяло и др. (това явление се нарича „цъфтеж“ на водата); оцветяването се получава поради присъствие в телата на микроскопичините водорасли на т.н. фотосинтетични пигменти (хлорофил, каротеноиди, фикобилини и др.).

Видовото богатство на фитопланктона в световен мащаб включва около 4 000 - 5 000 вида (Sournia et al. 1991; Tett and Barton, 1995). Видовото богатство на вегетиращите в акваторията на Черно море фитопланктонни видове през последното десетилетие нарасна повече от два пъти в сравнение с 80-те - от 700 вида през 1978 г. (Черно море, 1978), до 1621 потвърдени и 48 непотвърдени вида  в списъка на Black Sea Phytoplankton checklist (BSPC Editorial Board, 2013).

Събраната информация за таксономичния състав на фитопланктона в Черно море се основава на дългогодишен мониторинг върху черноморската екосистема извършван от специалисти - фитопланктонолози от Институт по Рибни Ресурси (ИРР), ССА - гр. Варна. https://www.ifrvarna.com/index.php/bg/

Автори на оригиналните снимки в този сайт са проф. д-р Даниела Клисарова (CV) и д-р Димитър Герджиков (CV). Другите използвани снимки са маркирани с номера в описанието на вида, където е посочен автора или източника на снимката.
 Sournia, A., M.-J. Chrétiennot-Dinet, M. Ricard, 1991. Marine plankton: how many species in the world oceans? Journal of Plankton Research, 13, 1093–9.

Tett, P., E.D. Barton, 1995. Why are there about 5000 species of phytoplankton in the sea? Journal of Plankton Research, 17, 1693–704.

Черно море, 1978. Сборник Издателство „Георги Бакалов” - Варна, с. 635.

BSPC Editorial Board, 2013. Black Sea Phytoplankton Checklist from http://phyto.bss.ibss.org.ua.+