Dactyliosolen fragilissimus (Bergon) Hasle in Hasle & Syvertsen, 1996 (syn. Rhizosolenia fragilissima Bergon, 1903)

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Rhizosoleniales
  • Семейство: Rhizosoleniaceae
  • Род: Dactyliosolen
  • Вид: Dactyliosolen fragilissimus

Дължина :
Ширина :
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп :
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност :

+