Nitzschia holsatica Hustedt, 1930

  • Клас: Bacillariophyceae
  • Разред: Bacillariales
  • Семейство: Bacillariaceae
  • Род: Nitzschia
  • Вид: Nitzschia holsatica

Дължина :
Ширина :
Дебелина :
Форма :
Обем :
Повърхност :
Околна среда :
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп :
Биогеографска група :
Разпространение :
Токсичност :

+