Prorocentrum cordatum (Ostenfeld) Dodge, 1975 (Pr.minimum (Pavillard) J.Schiller, 1933)

  • Клас: Dinophyceae
  • Разред: Prorocentrales
  • Семейство: Prorocentraceae
  • Род: Prorocentrum
  • Вид: Prorocentrum cordatum

Фитопланктонния вид Prorocentrum cordatum (Ostenfeld) Dodge, 1975 (Ex. cordata Ostenfeld 1901; Pr.minimum (Pavillard) J.Schiller, 1933) е разпространен предимно в бракични води и естуарии в умерени и тропични акватории, въпреки че понякога се появява и в открити крайбрежни води (Hajdu et al, 2005). Този вид демонстрира висока степен на морфологична изменчивост. Клетките са сплеснати гръбо - коремно и притежават малък апикален шип, който може да се наблюдава и чрез светлинна микроскопия (Hargraves and Sweat, 2011). Клетката от страната на черупчицата е сърцевидна, а от страната на шева е с леко изпъкнали страни (Киселев, 1950).

Дължина : 16-24 µm
Ширина : 11-20 µm
Дебелина : 9-10µm
Форма : сплеснат елипсоид
Обем :
Повърхност :
Околна среда : морски, бракичен вид
Размножаване : вегетативно - делене на клетката на две

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене : А
Биотоп : планктон
Биогеографска група :
Разпространение : Световно
Токсичност : Потенциално вреден вид

+