Scrippsiella trochoidea (F.Stein) A.R.Loeblich III, 1976

  • Клас: Dinophyceae
  • Разред: Peridiniales
  • Семейство: Peridiniaceae
  • Род: Scrippsiella
  • Вид: Scrippsiella trochoidea

Клетките са удължено или закръглено крушовидни, не са сплеснати дорзовентрално. Напречната бразда е завита в ляво. Надлъжната стига почти до задния край. Неретически вид , разпространен в моретата и полусолени континентални водоеми.

Дължина : 16-37 µm
Ширина : 20-30 µm
Дебелина :
Форма : половин сфера и конус
Обем :
Повърхност :
Околна среда : морски вид
Размножаване :

Фотосинтезиращи пигменти :
Резервни вещества :
Начин на хранене :
Биотоп : планктон
Биогеографска група :
Разпространение : Световно
Токсичност : Вреден вид

+